Flere og flere opplever halsbrann. Her er noen ting å ha i bakhodet når du skal hjelpe halsbrannkunden.

Er du klar over at:

 • I overkant av 6 % av kundene som besøker apotek kommer for å kjøpe, få råd og veiledning om akkurat halsbrann.1
 • Omtrent 25 % av voksne opplever halsbrann (månedlig.)2 Omtrent 5 % av voksne opplever halsbrann daglig.2
 • Halsbrann er et økende problem. Andel voksne med minst ukentlige plager ble nesten doblet i perioden 1995-97 til 2006-09. Dette kan delvis forklares med økt forekomst av overvekt og fedme.3
 • Mange med halsbrannplager oppsøker først apotek.4
 • Halsbrann er ikke en sykdom i seg selv, men det hyppigste symptomet ved gastroøso­fageal reflukssykdom.5
 • Halsbrannkunden behandler ofte seg selv. Bare hver fjerde person med halsbrann søker lege. Selv blant de med betydelige reflukssymptomer er det mange som behandler seg selv uten å oppsøke fastlege.
 • I en apotekundersøkelse gjennomført av Takeda stilte vi de apotekansatte følgende spørsmål. I hvilken grad opplever du at kunden velger produkter for halsbrannplager ut fra vane? 73 % av de spurte mente kunden velger produkter på vane. Vi avdekket samtidig at halvparten av de apotek-
  ansatte mente at de kundene som velger selv, velger feil produkt. Basert på denne innsikten er det viktig at du går i dialog også med kunder som allerede har valgt produkt og ber de beskrive sin halsbrann. På den måten kan du avdekke kundens behov og hjelpe kunden å velge rett produkt.6
 • Halvparten av halsbrannkundene som besøker apotek får aktiv veiledning. Potensialet for å hjelpe flere er tilstede.6

 

 1. An analysis of Attitudes and perceptions to pharmacy personnel when advising and choosing treatment in their communication with heartburn customers. Spørreundersøkelse utført av NordiMED sommer 2015 for Takeda AS.
 2. Sigterman KE. van Pinxteren B. Bonis PA. et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptorantagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease (Review). The Cochrane Library 2013; 5: 1-83.
 3. E. Ness-Jenssen. Stadig mer halsbrann. Tidsskr Nor Legeforen Nr. 5-6. 2012; 132:518
 4. Assessment report for SOMAC Control, procedure no. EMA/H/C/001098, London 08.05.2009. (28.07.2015)
 5. Gastroøsofagealreflukssykdom. Norsk elektronisklegehåndbok, 2015. http://legehandboka.no/magetarm/tilstander-og-sykdommer/spiseror/gastroosofagealreflukssykdom-2293.html (02.10.2015)
 6. Armstrong D. Nakhla N. Non-prescription proton-pump inhibitors for self-treating frequent heartburn: the role of the Canadian pharmacist. Pharm Pract (Granada). 2016;14(4):868.

 

SOMAC Control®

CF

Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ATC-nr.: A02B C02

Står ikke på WADAs dopingliste

ENTEROTABLETTER 20 mg: Hver enterotablett inneh.: Pantoprazolnatriumsesquihydrat tilsv. pantoprazol 20 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid
(E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Korttidsbehandling av reflukssymptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt) hos voksne. Dosering: Voksne: Anbefalt dose er 20 mg daglig. Det kan være nødvendig å ta preparatet i 2-3 etterfølgende dager for å oppnå symptomlindring. Behandlingen avsluttes ved symptomfrihet. Behandlingsvarighet skal ikke overstige 4 uker uten at lege er konsultert. Dersom ingen bedring oppnås innen 2 ukers kontinuerlig behandling, skal lege kontaktes. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige data. Administrering: Tas før mat. Svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av hiv-proteasehemmere. Forsiktighetsregler: Kun beregnet til kortvarig bruk (opptil 4 uker). Pasienten skal advares om tilleggs risikoer ved langvarig bruk, og behovet for forskrivning og regelmessig overvåkning skal understrekes. Ved utilsiktet vekttap, anemi, gastrointestinal blødning, dysfagi, vedvarende eller blodig oppkast, skal lege kontaktes, da symptomene kan lindres og forsinke diagnosen av alvorlige tilstander. I disse tilfeller skal malignitet utelukkes. Lege skal kontaktes ved tidligere magesår eller operasjon i mage-tarmkanalen, ≥4 ukers kontinuerlig symptomatisk behandling av fordøyelsesplager eller halsbrann, gulsott, nedsatt leverfunksjon eller leversykdom, andre alvorlige sykdommer som påvirker allmenntilstanden, eller dersom pasienten er >55 år med nye eller nylig endrede symptomer. Langvarige periodiske symptomer på fordøyelsesplager eller halsbrann krever regelmessig legekontroll. Andre protonpumpehemmere eller H2-reseptorantagonister skal ikke tas samtidig. Lege skal konsulteres før bruk dersom endoskopi eller ureatest skal utføres. Pantoprazol skal ikke brukes forebyggende. Nedsatt gastrisk surhet øker antall bakterier som normalt er i mage-tarmkanalen. Dette medfører lett økt risiko for gastrointestinale infeksjoner som Salmonella, Campylobacter eller C. difficile. Protonpumpehemmere er forbundet med svært sjeldne tilfeller av subakutt kutan lupus erythematosus (SCLE). Ved lesjoner, spesielt på soleksponert hud, og hvis forbundet med atralgi, bør lege oppsøkes raskt og seponering vurderes. SCLE etter tidligere protonpumpehemmer behandling kan øke risikoen for SCLE ved bruk av andre protonpumpehemmere. Økt kromogranin A (CgA)-nivå kan forstyrre undersøkelser av nevroendokrine svulster. For å unngå slike forstyrrelser, bør behandling stoppes ≥5 dager før CgA-måling. Dersom CgA- og gastrinnivået ikke er normalisert etter 1. måling, bør målingene gjentas etter 14 dager. Pantoprazol kan redusere absorpsjonen av vitamin B12 ved langvarig bruk. Protonpumpehemmere (PPI), spesielt i høye doser og over lang tid (>1 år), kan i beskjeden grad øke risikoen for fraktur i hofte, håndledd og ryggrad, hovedsakelig hos eldre eller ved andre risikofaktorer. Pasienter med risiko for osteoporose bør få behandling (iht. gjeldende retningslinjer) og tilstrekkelig inntak av vitamin D og kalsium. Alvorlig hypomagnesemi er rapportert hos pasienter behandlet med PPI ≥3 måneder. Alvorlige symptomer kan komme snikende og overses. For de fleste bedrer hypomagnesemien seg etter magnesiumbehandling og seponering av PPI. Måling av magnesiumnivåene bør vurderes før oppstart og periodisk under behandlingen. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A02B C02. Dersom absorpsjonen av et legemiddel er pH-avhengig, kan absorpsjonen endres ved samtidig administrering. Mulighet for interaksjon med legemidler som metaboliseres via CYP450 kan ikke utelukkes. Noen få isolerte tilfeller av endringer i INR er rapportert ved samtidig bruk av fenprokumon eller warfarin. INR skal kontrolleres ved samtidig bruk av kumarinantikoagulantia etter oppstart, seponering eller ved uregelmessig bruk av pantoprazol. Ved samtidig bruk av høydose metotreksat (f.eks. 300 mg) og protonpumpehemmere er økte metotreksatnivåer hos noen pasienter rapportert. Ved bruk av høydose metotreksat (f.eks. kreft og psoriasis), kan derfor midlertidig seponering av pantoprazol vurderes som nødvendig. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Potensiell human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet. Amming: Pantoprazol/metabolitter går over i morsmelk. Effekt på nyfødte/spedbarn er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Bivirkninger: Ca. 5% av pasientene får bivirkninger. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kjertelpolypper i ventrikkelen (benigne). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, kvalme, oppkast, oppblåsthet, forstoppelse, munntørrhet, magesmerte og ubehag. Hud: Utslett, eksem, erupsjon, pruritus. Lever/galle: Økte leverenzymer (transaminaser, γ-GT). Muskel-skjelettsystemet: Fraktur i hofte, håndledd eller ryggrad. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Psykiske: Søvnforstyrrelser. Øvrige: Asteni, tretthet, utilpasshet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Agranulocytose. Hud: Urticaria, angioødem. Immunsystemet: Hypersensitivitet (inkl. anafylaktiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk). Kjønnsorganer/bryst: Gynekomasti. Lever/galle: Bilirubinøkning. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Smaksforstyrrelser. Psykiske: Depresjon (og forverring). Stoffskifte/ernæring: Hyperlipidemi, lipidøkning (triglyserider, kolesterol), vektforandringer. Øye: Synsforstyrrelser, uklart syn. Øvrige: Økt kroppstemperatur, perifert ødem. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni, pancytopeni. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme, fotosensitivitet, subakutt kutan lupus erythematosus. Lever/galle: Hepatocellulær skade, gulsott, leversvikt. Nyre/urinveier: Interstitiell nefritt. Psykiske: Desorientering (og forverring), hallusinasjoner, forvirring (særlig hos disponerte pasienter og forverring av eksisterende symptomer). Stoffskifte/ernæring: Hyponatremi, hypomagnesemi. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen kjente. Doser opptil 240 mg gitt i.v. i løpet av 2 minutter ble godt tolerert. Behandling: Symptomatisk og støttende. Pantoprazol er ikke dialyserbart pga. høy proteinbinding. Egenskaper: Klassifisering: Protonpumpehemmer. Pantoprazol er et substituert benzimidazol som doseavhengig hemmer saltsyresekresjon i magesekken via spesifikk blokade av parietalcellenes protonpumpe. Virkningsmekanisme: Pantoprazol omdannes til aktiv form, et syklisk sulfenamid, i parietalcellenes sure miljø hvor det hemmer H+, K+-ATPasen. Hemmer både basal og stimulert saltsyresekresjon. Pantoprazol gir økt pH i ventrikkelen og dermed økt gastrinproduksjon. Gastrinøkningen er reversibel og proporsjonal med syrereduksjonen. Pantoprazol binder til enzymet distalt for reseptornivået og påvirker saltsyresekresjonen uavhengig av type stimulus (acetylkolin, histamin, gastrin). De fleste pasientene oppnår lindring av halsbrann og reflukssymptomer på 2 uker. Absorpsjon: Fullstendig og raskt. Biotilgjengelighet er ca. 77 % og hverken AUC eller Cmax påvirkes av samtidig matinntak. Forsinkelse av absorpsjonen kan derimot oppstå. Cmax (1-1,5 μg/ml) nås ca. 2-2,5 timer etter administrering av en enkeltdose på 20 mg. Endres ikke ved gjentatt dosering. Proteinbinding: Ca. 98 %. Fordeling: Vd: Ca. 0,15 liter/kg. Halveringstid: Ca. 1 time. Metabolisme: Nesten utelukkende i leveren. Utskillelse: Metabolittene utskilles primært renalt (80%), resten via feces. Pakninger uten resept: Enterotabletter 7 stk. og 14 stk. er unntatt fra reseptplikt. Sist endret: 02.06.2017

 

NO/PANTO/0118/0001a

 

Publisert mai 22, 2018. Sist oppdatert: januar 28, 2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *