Hvem er halsbrannkunden?

Flere og flere opplever halsbrann. Her er noen ting å ha i bakhodet når du skal hjelpe halsbrannkunden.
 • Omtrent 25 % av voksne opplever halsbrann månedlig og omtrent 5 % av voksne opplever halsbrann daglig.1
 • Halsbrann er et økende problem, og andelen voksne med minst ukentlige plager ble nesten doblet i perioden fra 1995-97 til 2006-09. Dette kan delvis forklares med økt forekomst av overvekt og fedme.2
 • Mange med halsbrannplager oppsøker først apotek.3
 • Halsbrann er ikke en sykdom i seg selv, men det hyppigste symptomet ved gastroøsofageal reflukssykdom.4
 • Halsbrannkunden behandler ofte seg selv. Bare hver fjerde person med halsbrann søker lege.6
 • En kanadisk studie viser at halvparten av halsbrannkundene som besøker apotek får aktiv veiledning.5 Det er ikke sikkert dette kan overføres til norske forhold, men et potensiale til å hjelpe flere kan være til stede.
 • Dere spiller en viktig rolle i å kartlegge kundens behov, identifisere kunder som er egnet for egenbehandling samt valg av den mest hensiktsmessige behandlingen.5
 • Kundene kan oppleve at halsbrannplager kan påvirke både livskvalitet, fravær fra både jobb og sosiale samlinger samt nedsatt produktivitet.7

Referanser:

 1. Sigterman KE, van Pinxteren B, Bonis PA, Lau J, Numans ME. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptorantagonists and prokinetics for gastro- oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease (Review). The Cochrane Library 2013; 5: 1-83..
 2. E. Ness-Jenssen. Stadig mer halsbrann. Tidsskr Nor Legeforen Nr. 5-6. 2012; 132:518.
 3. SOMAC Control, EMA/H/C/001098, EPAR 08.05.2009. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/somac-control-epar-public-assessment-report_
  en.pdf.
 4. Gastroøsofageal reflukssykdom. Norsk elektronisk legehåndbok, 2015. http://legehandboka.no/magetarm/tilstander-og-sykdommer/spiseror/(cited: 25.04.2019)
 5. Armstrong D. Nakhla N. Non-prescription proton-pump inhibitors for self-treating frequent heartburn: the role of the Canadian pharmacist. Pharm Pract (Granada).
  2016;14(4):868.
 6. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/magetarm/symptomer-og-tegn/reflukssymptomer/ (cited: 25.04.2019)
 7. P.Wahlquist, J.Carlsson, N-O Stålhammar et al. Validity of a Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire for Patients with Symptoms of Gastro-Esophageal Reflux Disease (WPAI-GERD)—Results from a Cross-Sectional Study. Value in health; 2002; 5:2;106-113

Foto: Shutterstock

Somac Control
Protonpumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

ATC-nr.: A02B C02

ENTEROTABLETTER 20 mg: Hver enterotablett inneh.: Pantoprazolnatrium-sesquihydrat tilsv. pantoprazol 20 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Korttidsbehandling av reflukssymptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt) hos voksne. Dosering: Voksne: Anbefalt dose er 20 mg daglig. Det kan være nødvendig å ta preparatet i 2-3 etterfølgende dager for å oppnå symptomlindring. Behandlingen avsluttes ved symptomfrihet. Behandlingsvarighet skal ikke overstige 4 uker uten at lege er konsultert. Dersom ingen bedring oppnås innen 2 ukers kontinuerlig behandling, skal lege kontaktes. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige data. Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering. Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler. Administrering: Tas før mat. Svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av hiv-proteasehemmere. Forsiktighetsregler: Kun beregnet til kortvarig bruk (opptil 4 uker). Pasienten skal advares om tilleggsrisikoer ved langvarig bruk, og behovet for forskrivning og regelmessig overvåkning skal understrekes. Ved utilsiktet vekttap, anemi, gastrointestinal blødning, dysfagi, vedvarende eller blodig oppkast, skal lege kontaktes, da symptomene kan lindres og forsinke diagnosen av alvorlige tilstander. I disse tilfeller skal malignitet utelukkes. Lege skal kontaktes ved tidligere magesår eller operasjon i mage-tarmkanalen, ≥4 ukers kontinuerlig symptomatisk behandling av fordøyelsesplager eller halsbrann, gulsott, nedsatt leverfunksjon eller leversykdom, andre alvorlige sykdommer som påvirker allmenntilstanden, eller dersom pasienten er >55 år med nye eller nylig endrede symptomer. Langvarige periodiske symptomer på fordøyelsesplager eller halsbrann krever regelmessig legekontroll. Andre protonpumpehemmere eller H2-reseptorantagonister skal ikke tas samtidig. Lege skal konsulteres før bruk dersom endoskopi eller ureatest skal utføres. Pantoprazol skal ikke brukes forebyggende. Nedsatt gastrisk surhet øker antall bakterier som normalt er i mage-tarmkanalen. Dette medfører lett økt risiko for gastrointestinale infeksjoner som Salmonella, Campylobacter eller C. difficile. Protonpumpehemmere er forbundet med svært sjeldne tilfeller av subakutt kutan lupus erythematosus (SCLE). Ved lesjoner, spesielt på soleksponert hud, og hvis forbundet med atralgi, bør lege oppsøkes raskt og seponering vurderes. SCLE etter tidligere protonpumpehemmerbehandling kan øke risikoen for SCLE ved bruk av andre protonpumpehemmere. Økt kromogranin A (CgA)-nivå kan forstyrre undersøkelser av nevroendokrine svulster. For å unngå slike forstyrrelser, bør behandling stoppes ≥5 dager før CgA-måling. Dersom CgA- og gastrinnivået ikke er normalisert etter 1. måling, bør målingene gjentas etter 14 dager. Pantoprazol kan redusere absorpsjonen av vitamin B12 ved langvarig bruk. Protonpumpehemmere (PPI), spesielt i høye doser og over lang tid (>1 år), kan i beskjeden grad øke risikoen for fraktur i hofte, håndledd og ryggrad, hovedsakelig hos eldre eller ved andre risikofaktorer. Pasienter med risiko for osteoporose bør få behandling (iht. gjeldende retningslinjer) og tilstrekkelig inntak av vitamin D og kalsium. Alvorlig hypomagnesemi er rapportert hos pasienter behandlet med PPI ≥3 måned- er. Alvorlige symptomer kan komme snikende og overses. For de fleste bedrer hypomagnesemien seg etter magnesiumbehandling og seponering av PPI. Måling av magnesiumnivåene bør vurderes før oppstart og periodisk under behandlingen. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Dersom absorpsjonen av et legemiddel er pH-avhengig, kan absorpsjonen endres ved samtidig administrering. Mulighet for interaksjon med legemidler som metaboliseres via CYP450 kan ikke utelukkes. Noen få isolerte tilfeller av endringer i INR er rapportert ved samtidig bruk av fenprokumon eller warfarin. INR skal kontrolleres ved samtidig bruk av kumarinantikoagulantia etter oppstart, seponering eller ved uregelmessig bruk av pantoprazol. Ved samtidig bruk av høydose metotreksat (f.eks. 300 mg) og protonpumpehemmere er økte metotreksatnivåer hos noen pasienter rapportert. Ved bruk av høydose metotreksat (f.eks. kreft og psoriasis), kan derfor midlertidig seponering av pantoprazol vurderes som nødvendig. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Potensiell human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet. Amming: Pantoprazol/metabolitter går over i morsmelk. Effekt på nyfødte/spedbarn er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Bivirkninger: Ca. 5% av pasientene får bivirkninger. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kjertelpolypper i ventrikkelen (benigne). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, kvalme, oppkast, oppblåsthet, forstoppelse, munntørrhet, magesmerte og ubehag. Hud: Utslett, eksem, erupsjon, pruritus. Lever/galle: Økte leverenzymer (transaminaser, γ-GT). Muskel-skjelettsystemet: Fraktur i hofte, håndledd eller ryggrad. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Psykiske: Søvnforstyrrelser. Øvrige: Asteni, tretthet, utilpasshet. Sjeldne (≥ 1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Agranulocytose. Hud: Urticaria, angioødem. Immunsystemet: Hypersensitivitet (inkl. anafylaktiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk). Kjønnsorganer/bryst: Gynekomasti. Lever/galle: Bilirubinøkning. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Smaksforstyrrelser. Psykiske: Depresjon (og forverring). Stoffskifte/ernæring: Hyperlipidemi, lipidøkning (triglyserider, kolesterol), vektforandringer. Øye: Synsforstyrrelser, uklart syn. Øvrige: Økt kroppstemperatur, perifert ødem. Svært sjeldne (<1/10 000): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni, pancyto- peni. Psykiske: Desorientering (og forverring). Ukjent frekvens: Hud: Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme, fotosen- sitivitet, subakutt kutan lupus erythematosus. Lever/galle: Hepatocellulær skade, gulsott, leversvikt. Nevrologiske: Parestesi. Nyre/urinveier: Interstitiell nefritt. Psykiske: Hallusinasjoner, forvirring (særlig hos disponerte pasienter, og forverring av eksisterende symptomer). Stoffskifte/ernæring: Hyponatremi, hypomagnesemi, hypokalsemi (i forbindelse med hypomagnesemi). Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen kjente. Doser opptil 240 mg gitt i.v. i løpet av 2 minutter ble godt tolerert. Behandling: Symptomatisk og støttende. Pantoprazol er ikke dialyserbart pga. høy proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger: A02B C02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger uten resept: Enterotabletter 7 stk. og 14 stk. er unntatt fra resept- plikt. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 25.06.2018

ID: NO/PANTO/0519/0004/13016

Publisert oktober 2, 2019

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.