Hvilke kunder kan du anbefale SOMAC Control?

Ifølge Legemiddelstatistikk 2017:2 fikk ca. 460 000 individer utlevert PPI på resept minst en gang i løpet av 2016 (5). Ca. 264 000 benyttet pantoprazol – størst forbruk i aldersgruppen 45 til 69 år.

Bruken har økt jevnt over tid. Antall brukere er mer enn fordoblet siden 2007, mens andelen av befolkningen som fikk en PPI
økte med 82 %.5

SOMAC Control er velegnet for kunder som:

 • ønsker korttidsbehandling av halsbrann eller sure oppstøt
 • opplever tilbakevendende halsbrann1
 • ser fordelen med en enkel dosering (én gang i døgnet)2

Halsbrann kan gi redusert livskvalitet da mat og drikke forverrer symptomene, nattesøvnen blir ødelagt og sexlivet påvirket.3 Halsbrann er også en årsak til økt sykefravær.4

SOMAC Control er en protonpumpehemmer til korttids-behandling av reflukssymptomer (som for eksempel halsbrann) hos voksne over 18 år. Til kortvarig bruk, maksimalt 4 ukers behandling, forutsatt forbedring innen 2 uker.2

Husk at man med fordel kan ta et syrenøytraliserende middel ved oppstart. Det kan være nødvendig å ta SOMAC Control i 2-3 dager for å oppnå bedring av symptomer. Ved fullstendig symptomlindring skal behandlingen stanses.1

Når skal du ikke anbefale SOMAC Control?2

 • SOMAC Control skal ikke brukes forebyggende og ikke tas samtidig med andre protonpumpehemmere eller H2-antagonister.
 • Ved samtidig bruk av hiv-proteasehemmere er SOMAC Control kontraindisert.
 • Ved utilsiktet vekttap, anemi, gastrointestinal blødning, dysfagi, vedvarende eller blodig oppkast, tidligere magesår eller operasjon i magetarmkanalen skal kunden henvises til lege.
 • Kunder med langvarige periodiske symptomer på fordøyelsesplager eller halsbrann skal til lege regelmessig. Særlig pasienter over 55 år som tar andre reseptfrie legemidler mot fordøyelsesplager eller halsbrann daglig, skal informere apotek eller lege om dette.
 • Skal ikke brukes ved graviditet eller ved amming.

SOMAC Control2 gir ikke umiddelbar symptomlindring. Ved fullstendig lindring av symptomer skal behandlingen stoppes. Skal ikke tas forebyggende. Samtidig inntak av HIV-proteasehemmere er kontraindisert. Andre protonpumpehemmere eller H2-antagonister skal ikke tas samtidig.

Pasienter skal henvises til lege ved:

 • Utilsiktet vekttap, anemi, gastrointestinal blødning, dysfagi, vedvarende eller blodig oppkast.
 • Tidligere magesår eller operasjon i mage-tarmkanalen.
 • Manglende symptomlindring etter kontinuerlig behandling i 2 uker.
 • Bruk av legemidler for fordøyelsesplager eller halsbrann kontinuerlig i ≥4 uker for å kontrollere symptomene.
 • Gulsott, nedsatt leverfunksjon eller leversykdom.
 • Andre alvorlige sykdommer som påvirker allmenntilstanden.
 • Alder over 55 år og med nye eller nylig forandrede symptomer.Pantoprazol skal ikke brukes under graviditet og amming.

Referanser:

 1.  G.Holtmann, M-A. Bigard, P. Malfertheiner et. al. Guidance on the use of over-the-counter proton pump inhibitors for the treatment of GERD. Int J Clin Pharm (2011)33:493-500
 2. SPC SOMAC Control, avsnitt 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 og 4.8 25.06.2018. https://www.felleskatalogen.no/medisin/spc-somac-control-takeda-564026
 3. Ingela Wiklund. Review of the Quality of Life and Burden of Illness in Gastroesophageal Reflux Disease Dig Dis 2004;22:108–114
 4. N.Vakil, Gastroesophageal reflux Disease 2006, 319-324
 5. Legemiddelstatistikk 2017:2 Reseptregisteret 2012–2016 (page 27)

Foto: Shutterstock

Somac Control
Protonpumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.
ATC-nr.: A02B C02
ENTEROTABLETTER 20 mg: Hver enterotablett inneh.: Pantoprazolnatrium-sesquihydrat tilsv. pantoprazol 20 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Korttidsbehandling av reflukssymptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt) hos voksne. Dosering: Voksne: Anbefalt dose er 20 mg daglig. Det kan være nødvendig å ta preparatet i 2-3 etterfølgende dager for å oppnå symptomlindring. Behandlingen avsluttes ved symptomfrihet. Behandlingsvarighet skal ikke overstige 4 uker uten at lege er konsultert. Dersom ingen bedring oppnås innen 2 ukers kontinuerlig behandling, skal lege kontaktes. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige data. Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering. Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler. Administrering: Tas før mat. Svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av hiv-proteasehemmere. Forsiktighetsregler: Kun beregnet til kortvarig bruk (opptil 4 uker). Pasienten skal advares om tilleggsrisikoer ved langvarig bruk, og behovet for forskrivning og regelmessig overvåkning skal understrekes. Ved utilsiktet vekttap, anemi, gastrointestinal blødning, dysfagi, vedvarende eller blodig oppkast, skal lege kontaktes, da symptomene kan lindres og forsinke diagnosen av alvorlige tilstander. I disse tilfeller skal malignitet utelukkes. Lege skal kontaktes ved tidligere magesår eller operasjon i mage-tarmkanalen, ≥4 ukers kontinuerlig symptomatisk behandling av fordøyelsesplager eller halsbrann, gulsott, nedsatt leverfunksjon eller leversykdom, andre alvorlige sykdommer som påvirker allmenntilstanden, eller dersom pasienten er >55 år med nye eller nylig endrede symptomer. Langvarige periodiske symptomer på fordøyelsesplager eller halsbrann krever regelmessig legekontroll. Andre protonpumpehemmere eller H2-reseptorantagonister skal ikke tas samtidig. Lege skal konsulteres før bruk dersom endoskopi eller ureatest skal utføres. Pantoprazol skal ikke brukes forebyggende. Nedsatt gastrisk surhet øker antall bakterier som normalt er i mage-tarmkanalen. Dette medfører lett økt risiko for gastrointestinale infeksjoner som Salmonella, Campylobacter eller C. difficile. Protonpumpehemmere er forbundet med svært sjeldne tilfeller av subakutt kutan lupus erythematosus (SCLE). Ved lesjoner, spesielt på soleksponert hud, og hvis forbundet med atralgi, bør lege oppsøkes raskt og seponering vurderes. SCLE etter tidligere protonpumpehemmerbehandling kan øke risikoen for SCLE ved bruk av andre protonpumpehemmere. Økt kromogranin A (CgA)-nivå kan forstyrre undersøkelser av nevroendokrine svulster. For å unngå slike forstyrrelser, bør behandling stoppes ≥5 dager før CgA-måling. Dersom CgA- og gastrinnivået ikke er normalisert etter 1. måling, bør målingene gjentas etter 14 dager. Pantoprazol kan redusere absorpsjonen av vitamin B12 ved langvarig bruk. Protonpumpehemmere (PPI), spesielt i høye doser og over lang tid (>1 år), kan i beskjeden grad øke risikoen for fraktur i hofte, håndledd og ryggrad, hovedsakelig hos eldre eller ved andre risikofaktorer. Pasienter med risiko for osteoporose bør få behandling (iht. gjeldende retningslinjer) og tilstrekkelig inntak av vitamin D og kalsium. Alvorlig hypomagnesemi er rapportert hos pasienter behandlet med PPI ≥3 måned- er. Alvorlige symptomer kan komme snikende og overses. For de fleste bedrer hypomagnesemien seg etter magnesiumbehandling og seponering av PPI. Måling av magnesiumnivåene bør vurderes før oppstart og periodisk under behandlingen. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Dersom absorpsjonen av et legemiddel er pH-avhengig, kan absorpsjonen endres ved samtidig administrering. Mulighet for interaksjon med legemidler som metaboliseres via CYP450 kan ikke utelukkes. Noen få isolerte tilfeller av endringer i INR er rapportert ved samtidig bruk av fenprokumon eller warfarin. INR skal kontrolleres ved samtidig bruk av kumarinantikoagulantia etter oppstart, seponering eller ved uregelmessig bruk av pantoprazol. Ved samtidig bruk av høydose metotreksat (f.eks. 300 mg) og protonpumpehemmere er økte metotreksatnivåer hos noen pasienter rapportert. Ved bruk av høydose metotreksat (f.eks. kreft og psoriasis), kan derfor midlertidig seponering av pantoprazol vurderes som nødvendig. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Potensiell human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet. Amming: Pantoprazol/metabolitter går over i morsmelk. Effekt på nyfødte/spedbarn er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Bivirkninger: Ca. 5% av pasientene får bivirkninger. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kjertelpolypper i ventrikkelen (benigne). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, kvalme, oppkast, oppblåsthet, forstoppelse, munntørrhet, magesmerte og ubehag. Hud: Utslett, eksem, erupsjon, pruritus. Lever/galle: Økte leverenzymer (transaminaser, γ-GT). Muskel-skjelettsystemet: Fraktur i hofte, håndledd eller ryggrad. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Psykiske: Søvnforstyrrelser. Øvrige: Asteni, tretthet, utilpasshet. Sjeldne (≥ 1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Agranulocytose. Hud: Urticaria, angioødem. Immunsystemet: Hypersensitivitet (inkl. anafylaktiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk). Kjønnsorganer/bryst: Gynekomasti. Lever/galle: Bilirubinøkning. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Smaksforstyrrelser. Psykiske: Depresjon (og forverring). Stoffskifte/ernæring: Hyperlipidemi, lipidøkning (triglyserider, kolesterol), vektforandringer. Øye: Synsforstyrrelser, uklart syn. Øvrige: Økt kroppstemperatur, perifert ødem. Svært sjeldne (<1/10 000): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni, pancyto- peni. Psykiske: Desorientering (og forverring). Ukjent frekvens: Hud: Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme, fotosen- sitivitet, subakutt kutan lupus erythematosus. Lever/galle: Hepatocellulær skade, gulsott, leversvikt. Nevrologiske: Parestesi. Nyre/urinveier: Interstitiell nefritt. Psykiske: Hallusinasjoner, forvirring (særlig hos disponerte pasienter, og forverring av eksisterende symptomer). Stoffskifte/ernæring: Hyponatremi, hypomagnesemi, hypokalsemi (i forbindelse med hypomagnesemi). Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen kjente. Doser opptil 240 mg gitt i.v. i løpet av 2 minutter ble godt tolerert. Behandling: Symptomatisk og støttende. Pantoprazol er ikke dialyserbart pga. høy proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger: A02B C02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger uten resept: Enterotabletter 7 stk. og 14 stk. er unntatt fra resept- plikt. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 25.06.2018

ID: NO/PANTO/0519/0004/13016

Publisert september 9, 2019

Relaterte artikler

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.