Personvern og vilkar for bruk

BRUKSVILKÅR

Bruk av dette nettstedet

Dette nettstedet blir kontrollert og drevet av Takeda AS, som har kontorlokaler i Drammensveien 852, 1383 Asker.

Adgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt disse bruksvilkår og alle gjeldende lover og reguleringer. Ved å gå inn i og bruke dette nettstedet, aksepterer du uten begrensning eller forbehold disse Bruksvilkårene.

Takeda forbeholder seg retten til å endre disse Bruksvilkårene fra tid til annen uten varsel, dersom det anses nødvendig; du anbefales derfor å sjekke dem med jevne mellomrom.

Dette nettstedet er offentlig tilgjengelig.

Dette nettstedet er ikke ment å bli anvendt som kilde for medisinske råd eller veiledning. Ikke under noen omstendighet bør ting som angis på dette nettstedet anvendes for å fastsette en medisinsk diagnose, noe som bare kan oppnås ved å konsultere en kvalifisert lege.

 

Innhold og ansvar

Dette nettstedet er opprettet for å gi generell informasjon om Takedas produkter og temaer knyttet til Takeda produkter.

Begrensninger og ansvar

Opplysningene på nettstedet må aldri brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av lege eller annen fagperson. Opplysningene må heller ikke brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling. Innholdet på nettstedet gir kun generell informasjon og har ikke forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. Nettstedet tilbyr derfor ikke helsehjelp etter Helsepersonellovens definisjon.

Verken redaktørene eller Takeda AS kan garantere at alle opplysningene på nettstedet er helt nøyaktige og/eller fullstendige i alle henseender.

Redaktørene, bidragsytere eller Takeda AS kan heller ikke stilles til direkte eller indirekte ansvar for skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon inneholdt på, forutsatt i eller tolket ut fra artiklene som til sammen utgjør nettstedet nycomed.no. Ingen tilstander, legemidler eller behandlinger er fullstendig beskrevet.

Riktig bruk av legemidler og andre behandlingsformer avhenger blant annet av en persons helsetilstand, samtidig bruk av andre legemidler og andre særlige forhold. Legen din vil kunne gi alle nødvendige opplysninger om de legemidlene og behandlingsmetodene som er omtalt på nettstedet. Bruk av reseptpliktige legemidler må alltid skje etter legens anvisning. Ved bruk av reseptfrie legemidler må bruksanvisning følges. Følg pakningsvedleggene. Dersom det skulle oppstå alvorlige eller uventede bivirkninger eller andre uvanlige symptomer under behandlingen, må lege kontaktes øyeblikkelig.

Du godtar at tilgang til og bruk av dette nettstedet og innholdet er på din egen risiko. Takeda og enhver part som er involvert i å opprette, produsere eller levere dette nettstedet utelukker herved uttrykkelig:

· Alle betingelser, garantier og andre vilkår som på annen måte måtte være forutsatt av lovgivning eller rettspraksis.

· Ethvert ansvar for noen som helst direkte, indirekte eller følgemessige tap eller materielle skader pådratt av noen bruker på grunnlag av tilgang til, bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, eller for noen som helst feil eller utelatelser i nettstedets innhold.

Takeda godtar ikke ansvar for noen som helst tap eller materielle skader forårsaket av angrep fra en distribuert tjenestenekting, eller av virus eller annet teknisk skadelig materiale som måtte infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet rettighetsbeskyttet materiale på grunn av din bruk av audio, video, data eller tekst på nettstedet eller noe annet aspekt av nettstedet.

 

Registrering og personvern

Takeda respekterer de registrerte nettstedbrukernes personvern, og brukerne vises til Retningslinjene for personvern for avdekkinger angående innsamling og bruk av dine personlige opplysninger.

Varemerker og logoer

Du kan ikke på noen måte bruke noen av de varemerker og logoer som anvendes inne dette

Opphavsrett

Takeda er eier eller rettighetshaver til all opphavsrett i nettstedet. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

Du kan laste ned og beholde på din diskett eller i utskriftformat en enkelt kopi av materiale som publiseres på dette nettstedet så fremt det kun er for din personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du ikke fjerner noen meldinger om opphavsrett eller andre rettighetsmeldinger.

Du kan ikke på noen annen måte kopiere, distribuere, vise frem, laste ned, modifisere, videresende, overføre eller bruke noe som helst materiale helt eller delvis uten Takedas skriftlige forhåndstillatelse. Du kan ikke speile på en annen internettserver helt eller delvis noe som helst materiale som er publisert av Takeda på dette nettstedet, og du kan ikke kopiere noe av den grafikk som er gjengitt i noe materiale som er publisert på dette nettstedet.

Tredjeparters nettsteder og lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet vil kunne brukes som en portal til andre nettsteder relatert til Takedas produkter.Lenker eller henvisninger til andre nettsteder drevet av tredjeparter som Takeda ikke har noen kontroll over, gis imidlertid kun for din praktiske orientering. På samme måte kan dette nettstedet være tilgjengelig fra tredjeparters lenker som Takeda ikke har noen kontroll over. Takeda avgir ingen garantier eller forespeilinger av noe slag med hensyn til nøyaktighet, aktualitet eller fullstendighet av noen opplysninger på slike nettsteder og påtar seg intet ansvar for noen tap eller materielle skader av noe slag som måtte oppstå på grunnlag av din bruk av slikt innhold eller slik informasjon. Inkludering av noen tredjepartslenke innebærer ikke noen støtte eller anbefaling fra Takeda sin side.

 

Forbehold av rettigheter

Takeda forbeholder seg retten til å endre eller slette materiale fra dette nettstedet når som helst uten varsel.

 

Regulerende lov

Norsk lov regulerer disse Bruksvilkår og fortolkningen av dem, og norske domstoler skal ha eksklusiv domsmyndighet til å avgjøre enhver tvist som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med disse Bruksvilkår.

Diverse

Hvis noen bestemmelse i disse Bruksvilkår finnes å være ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, så skal slik bestemmelse skilles ut uten å påvirke gyldigheten, lovligheten eller håndhevingsmuligheten for de gjenværende bestemmelsene. Unntatt i tilfeller det uttrykkelig bestemmes, skal disse Bruksvilkårne utgjøre hele avtalen mellom deg og Takeda med hensyn til bruken av dette nettstedet og innholdet.

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Statistikk

Data innsamlet av Takeda gjennom bruk av nettstedet nycomed.no blir samlet inn for statistiske formål angående bruken av dette nettstedet og vil ikke bli brukt for andre formål. Brukere av nettstedet forblir i alminnelighet anonyme. Informasjonen inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger.

Følgende data blir innsamlet, bearbeidet og lagret for en periode på ikke lenger enn to år:

· domene og server (vert) som brukerne anvender for å ha tilgang til dette nettstedet på internett;

· I tilfeller av svikt, adresse på det nettsted som brukere anvender for å få tilgang til vårt

nettsted;

· dato, tid og lengde på besøkene i nettstedet, og hvilke sider som hyppigst besøkes;

· brukernes internettprotokoll- (IP-) adresse;

· operativsystemet til brukernes datamaskin og detaljer om brukernes nettlesere.

Nyhetsbrev

Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrev, gir vi deg muligheten til å opplyse om e-post-adressen din slik at nyhetsbrevet kan sendes ut til deg. Du kan når som helst melde deg av denne tjenesten, og e-postadressen din vil bli slettet hos oss.

Informasjonen blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Opplysningene vi registrerer vil aldri misbrukes eller videreformidles til tredjepart.